organizator:logo-ibe       pani prezydent

linia blue

partnerzy:logo blue

logo um  logo pion logouj logotyp uw kolor  czd-logo  ptl logo  ptp logo  log1 swps logo  pl-pion-kolor

sli2012

logo menpliki do pobrania

 hanen obrazek

warsztaty hanen

Janice Greenberg, Dyrektor ds. Programów w Hanen Centre (Toronto) poprowadziła warsztat
na temat programów Hanen – specjalistycznych programów terapeutycznych związanych z intensywnymi szkoleniami dla grup rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dla nauczycieli pracujących z małymi dziećmi. Programy Hanen opierają się na założeniu, że dzieci uczą się komunikować poprzez naturalne, codzienne konwersacje i że rodzice i nauczyciele mogą najlepiej wspomagać rozwój językowy dziecka, jeśli wiedzą, jak robić to efektywnie. Poprzez programy Hanen rodzice uczą się, jak reagować na zachowania dziecka oraz jak dostarczać mu odpowiedniej stymulacji językowej w zależności od jego etapu rozwoju.

więcej

 

organizator

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie. IBE jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej. Instytut w latach 2009-2015 realizuje dwa projekty systemowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy projekt „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” ma na celu wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Kolejny projekt „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie" podejmuje próbę dopracowania modelu KRK i stanowić będzie wkład w istotną jakościową zmianę postrzegania sposobów dochodzenia do kwalifikacji w Polsce.

 
W najbliższym czasie IBE rozpocznie realizacje programu badawczego poświęconego problematyce trudności w uczeniu się, który obejmie m.in. problematykę SLI oraz dysleksji. W ramach tego programu opracowane zostaną metody diagnostyczne do zastosowania w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także metody terapii dostosowane do specyfiki SLI w języku polskim.
Więcej informacji o IBE

 
Do współpracy przy realizacji konferencji zaprosiliśmy wiodące polskie uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, medyczną placówką naukową:  Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, oraz trzy towarzystwa naukowe reprezentujące specjalności zainteresowane problematyką SLI : Polskie Towarzystwo Logopedyczne,  Polskie Towarzystwo Psychologiczne i  Towarzystwo Kultury Języka. Uczeni z tych instytucji i towarzystw byli pierwotnymi inicjatorami zorganizowania tej konferencji i tworzą jej radę programową.

dzieci

 sli

Specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment – SLI) występuje u 7% dzieci i polega na trudnościach w używaniu języka. Dzieci z SLI później uczą się mówić, a gdy już zaczną mówić, ich możliwości językowe są ograniczone: mają ubogi słownik, problemy z gramatyką, nie rozumieją bardziej złożonych zdań. Często pojawia się u nich także dysleksja. Dzieci te, mimo że mają dobry słuch, są sprawne intelektualnie, nie mają zaburzeń neurologicznych ani cech autyzmu,  są narażone na dotkliwe niepowodzenia edukacyjne, które mają negatywny  wpływ na ich dalsze życie. Według szacunków w Polsce jest około 300 tysięcy dzieci z SLI. Większość z nich nie jest diagnozowana i nie ma możliwości otrzymania  należnej pomocy.


 

 sli

dzieci

 

W czasie, gdy w Polsce przygotowywaliśmy się do międzynarodowej konferencji na temat SLI, w maju tego roku, grono czterech wybitnych uczonych brytyjskich: profesor Dorothy Bishop z Oksfordu, profesor Gina Conti-Ramsden z University of Manchester , dr Courtenay Norbury z Uniwersytetu Londyńskiego oraz profesor Maggie Snowling z University of York, wystąpiły z wspólną inicjatywą kampanii na rzecz podnoszenia świadomości na temat zaburzeń w zakresie uczenia się języka (Raising Awareness of Language Learning Impairments, w skrócie RALLI). W ramach tej kampanii na You Tube zamieszczane są krótkie filmy wideo, w których specjaliści tłumaczą istotę zaburzeń językowych, w tym SLI, podkreślając ich negatywny wpływ na życie osób nimi dotkniętych. W filmach wypowiadają się także same dzieci z SLI. Zachęcamy do oglądania filmów z RALLI.


http://www.youtube.com/RALLIcampaign

kapital ludzki ibe ee ue

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego