organizator:logo-ibe       pani prezydent

linia blue

partnerzy:logo blue

logo um  logo pion logouj logotyp uw kolor  czd-logo  ptl logo  ptp logo  log1 swps logo  pl-pion-kolor

sli2012

logo menpliki do pobrania

 hanen obrazek

warsztaty hanen

Janice Greenberg, Dyrektor ds. Programów w Hanen Centre (Toronto) poprowadziła warsztat
na temat programów Hanen – specjalistycznych programów terapeutycznych związanych z intensywnymi szkoleniami dla grup rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dla nauczycieli pracujących z małymi dziećmi. Programy Hanen opierają się na założeniu, że dzieci uczą się komunikować poprzez naturalne, codzienne konwersacje i że rodzice i nauczyciele mogą najlepiej wspomagać rozwój językowy dziecka, jeśli wiedzą, jak robić to efektywnie. Poprzez programy Hanen rodzice uczą się, jak reagować na zachowania dziecka oraz jak dostarczać mu odpowiedniej stymulacji językowej w zależności od jego etapu rozwoju.

więcej

 

prelegenci

Prof. Dorothy BISHOP – profesor neuropsychologii rozwojowej w Department of Experimental Psychology, Oxford University, Oxford, Wielka Brytania. Bada neurologiczne i genetyczne podłoże SLI oraz związek między SLI a dysleksją; autorka wielu narzędzi do diagnozy rozwoju językowego (np.Test of Reception of Grammar – TROG-2).
więcej


Prof. Shula CHIAT – psycholingwistka, professor w Language & Communication Science Division, City University London, Londyn, Wielka Brytania; specjalizuje się we wczesnej diagnozie zaburzeń językowych. Współautorka narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju językowego (np. The Preschool Repetition Test)
więcej


Prof. Philip DALE – psycholog, profesor i kierownik Department of Speech & Hearing Sciences, University of New Mexico, Albuquerque, USA; współautor kwestionariusza rodzicielskiego MacArthur-Bates oraz licznych badań eksperymentalnych dotyczących rozwoju językowego, zaburzeń mowy, interwencji, w tym przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii badań bliźniąt nad wpływem czynników genetycznych i środowiskowych
więcej


Prof. Laurent DANON-BOILEAU – profesor językoznawstwa i psycholingwistyki w Département des Sciences de Langage, Université Paris Descartes oraz pracownik naukowy w Centre National de la Recherche Scientifique, Paryż, Francja. Jest również psychoterapeutą-psychoanalitykiem, prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy i dzieci ze spektrum autyzmu; autor książek o dzieciach, które nie mówią . (The Silent Child O.U.P 2001, Children without speech O.U.P 2005)

 

Prof. Esther DROMI – School of Education, Tel Aviv University, Izrael. Profesor Dromi specjalizuje się we wczesnej komunikacji, w rozwoju języka i mowy oraz w zaburzeniach rozwoju językowego u dzieci. Publikacje profesor Dromi dotyczą dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi (SLI, głuchotą, zaburzeniami ze spektrum autyzmu) Profesor Dromi pracuje w ujęciu teoretycznym psychologii rozwojowej, dlatego też podkreśla potrzebę uwzględniania sytuacji dziecka wraz z jego rodziną oraz indywidualnych programów interwencji, które mogą być stosowane w przychodniach i w środowisku szkolnym.

wiecej

 

Dr Patricia EADIE – logopeda, starszy wykładowca na Wydziale Audiologii i Logopedii Uniwersytetu w Melbourne. Jej praca badawcza dotyczy wczesnego wykrywania zaburzeń językowych u dzieci, dróg ich przeradzania się w SLI, a także zagadnień związanych z pomiarem poziomu kompetencji językowych i jego rzetelnością. Dr Eadie jest jednym z  współwykonawców longitudinalnego projektu ‘Early Language in Victoria Study’ (ELVS), kierowanego przez Prof. Sheenę Reilly śledzącego pojawianie się zaburzeń językowych oraz zaburzeń czytania i pisania w kohorcie dzieci z prowincji Victoria reprezentującej ogólną populację australijską. Dr Eadie, przedstawiając dane z badań ELVS obejmujące okres od urodzenia do lat siedmiu, będzie reprezentować cały zespół badawczy, do którego prócz wymienionych już osób należą: Edith Bavin, Lesley Bretherton, John Carlin, Anne Castles, Patricia Eadie, Margot Prior, oraz Melissa Wake.


Ms. Janice GREENBERG – B.Sc., D.S.P., logopeda i dyrektor Early Childhood Education Services w Hanen Centre. Współautorka programu Learning Language & Loving It (Weitzman i Greenberg, 2002) oraz ABC and Beyond: Building Emergent Literacy in Early Childhood Settings (Weitzman i Greenberg, 2010). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów Hanen, szkoli nauczycieli oraz logopedów na całym świecie. Współpracowała również przy badaniach dotyczących rezultatów programów Hanen.
więcej

  

Prof. James LAW – językoznawca i logopeda; profesor językoznawstwa w School of Education, Communication and Language Sciences, University of Newcastle. Newcastle-upon-Tyne, Great Britain główny autor Przeglądu Cochrane: Interventions for children with speech and language delay or disorder, współautor licznych artykułów analizujących dane z długofalowych badań epidemiologicznych dotyczących wczesnych zaburzeń mowy, obecnie członek zespołu opracowującego strategię polityki społecznej w zakresie diagnozy i interwencji w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji.
więcej


Prof. Laurence B. LEONARD – profesor logopedii, Department of Speech, Language & Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA; autor książki Children with Specific Language Impairment (1998), przetłumaczonej na język polski i wydanej przez Gdańkie Wydawnictwo Psychologiczne: Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (2006); prowadzi liczne badania eksperymentalne, zajmuje się w szczególności zaburzeniami gramatyki w SLI.
więcej

 

Prof. Marilyn NIPPOLD – logopeda, profesor nauk o komunikacji i zaburzeniach komunikacji na University of Oregon (USA), gdzie specjalizuje się w badaniach nad późniejszymi etapami rozwoju językowego oraz  nad opanowywaniem umiejętności czytania i pisania, a także nad zaburzeniami językowymi i jąkaniem. Profesor Nippold opublikowała 5 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów prac zbiorowych. Jest również członkinią amerykańskiego stowarzyszenia logopedów ASHA (American Speech-Language-Hearing Association). Obecnie jest redaktorem naczelnym czasopisma fachowego dla logopedów szkolnych Language, Speech, and Hearing Services in Schools.


Stephanie ORLOSKI – logopeda, ukończyła studia w University of Maryland, pracowała naukowo w Yale Child Study Center w zespole zajmującym się autyzmem oraz jako logopeda-praktyk w stanie Maryland. Prowadziła  superwizję kliniczną w stanie Maryland
i Virginia. Obecnie mieszka w Warszawie, prowadzi terapię i konsultacje szkolne dla dzieci anglojęzycznych ze spektrum autyzmu, dysleksją i zaburzeniem rozwoju językowego.

  

Prof. Monika PAWŁOWSKA – lingwistka, adiunkt na Wydziale Nauk o Komunikowaniu i Zaburzeniach w Komunikowaniu (Department of Communication Sciences & Disorders), University of North Dakota, Grand Forks, North Dakota, USA; absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, po doktoracie pracowała w Department of Speech, Language and Hearing Science na Purdue University; jej zainteresowania badawcze obejmują rozwój języka u dzieci rozwijających się typowo oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju języka.
więcej

  

Prof. Nan BERNSTEIN RATNER – profesor logopedii, kierownik Department of Hearing & Speech Sciences, University of Maryland, College Park, Maryland, USA; wybitna specjalistka w zakresie płynności mowy (jąkania), wspólnie z Jean Berko Gleason, która była jej mentorką, jest autorką Psycholinguistics (podręcznika przetłumaczonego i wydanego w Polsce przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne w 2000 r. pt. „Psycholingwistyka”) oraz The Development of Language (ósme wydanie).

  

Prof. Leslie A. RESCORLA – profesor psychologii, kieruje  Child Study Institute, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania, USA; autorka wieloletniego programu badawczego śledzącego dalsze losy dzieci późno mówiących aż do dorosłości, autorka kwestionariusza rodzicielskiego LDS (Language Development Survey)
więcej


Prof. Penny ROY – psycholingwistka rozwojowa, professor w  Language & Communication Science Division, City University London, Londyn, Wielka Brytania; specjalizuje się w badaniach nad zaburzeniami językowymi, wczesną deprywacją językową i wpływem statusu społeczno-ekonomicznego na rozwój językowy. Współautorka narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju językowego (np. The Preschool Repetition Test)
więcej


Prof. Magdalena SMOCZYŃSKA – psycholingwistka, profesor w Instutucie Badań Edukacyjnych; wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka prac naukowych na temat rozwoju językowego dzieci polskojęzycznych oraz polskiej adaptacji McArthur-Bates Communicative Development Inventories, narzędzia do oceny wczesnego rozwoju językowego. Prowadzi badania nad rozwojem dzieci późno mówiących (late talkers), i opracowuje narzędzia do diagnozy SLI w języku polskim.

 
Prof. Catherine E. SNOW – profesor w katedrze im. Patricii Albjerg Graham w Graduate School of Education, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA; psycholingwistka, wybitna badaczka rozwoju językowego dzieci oraz rozwoju umiejętności czytania i pisania, skupiająca się na dzieciach ze środowiska wysokiego ryzyka społecznego i edukacyjnego, autorka prac na temat mowy dorosłych skierowanej do dziecka, czytania książek razem z dzieckiem, rozwoju narracji, rozwoju umiejętności dyskusji w klasie, cech dobrej edukacji wczesnoszkolnej oraz na temat związku umiejętności językowych z rozumieniem czytania. Wraz z Brianem MacWhinneyem jest współtwórczynią miedzynarodowego systemu CHILDES
więcej

 

Prof. dr hab. Elżbieta SZELĄG – neuropsycholog, kierownik Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz kierownik Katedry Neurorehabilitacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,  prowadzi badania kliniczne i eksperymentalne nad neuropsychologicznym podłożem funkcjonowania człowieka w normie i patologii ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia neurorehabilitacji. Prowadziła także działalność praktyczną w zakresie terapii zaburzeń mowy w zagranicznych i krajowych klinikach i poradniach specjalistycznych.  Od 2010 r. wiceprzewodnicząca  międzynarodowego programu COST TIMELY (6. Program Ramowy Unii Europejskiej).

 

Prof. Elin THORDARDOTTIR – logopeda, profesor  w School of Communication Science & Disorders, McGill University, Montreal, Kanada; specjalizuje się w badaniu zaburzeń językowych u dzieci francusko-, angielsko- i islandzkojęzycznych.  Autorka nowych metod diagnostycznych i programów interwencyjnych.
wiecej

  

Prof. Bruce J. TOMBLIN – profesor logopedii, kieruje Child Language Research Centre, Iowa University, Iowa City, Iowa, USA; wraz ze swym zespołem przeprowadził badania epidemiologiczne nad SLI, w wyniku których częstość występowania SLI (zachorowalność) wśród dzieci pięcioletnich została ustalona jako 7,4%; prowadził też długofalowe badania podłużne nad dalszymi losami edukacyjnymi i życiowymi dzieci z SLI; koordynuje badania nad SLI prowadzone w kilku ośrodkach na amerykańskim Środkowym Wschodzie;  
wiecej

dzieci

 sli

Specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment – SLI) występuje u 7% dzieci i polega na trudnościach w używaniu języka. Dzieci z SLI później uczą się mówić, a gdy już zaczną mówić, ich możliwości językowe są ograniczone: mają ubogi słownik, problemy z gramatyką, nie rozumieją bardziej złożonych zdań. Często pojawia się u nich także dysleksja. Dzieci te, mimo że mają dobry słuch, są sprawne intelektualnie, nie mają zaburzeń neurologicznych ani cech autyzmu,  są narażone na dotkliwe niepowodzenia edukacyjne, które mają negatywny  wpływ na ich dalsze życie. Według szacunków w Polsce jest około 300 tysięcy dzieci z SLI. Większość z nich nie jest diagnozowana i nie ma możliwości otrzymania  należnej pomocy.


 

 sli

dzieci

 

W czasie, gdy w Polsce przygotowywaliśmy się do międzynarodowej konferencji na temat SLI, w maju tego roku, grono czterech wybitnych uczonych brytyjskich: profesor Dorothy Bishop z Oksfordu, profesor Gina Conti-Ramsden z University of Manchester , dr Courtenay Norbury z Uniwersytetu Londyńskiego oraz profesor Maggie Snowling z University of York, wystąpiły z wspólną inicjatywą kampanii na rzecz podnoszenia świadomości na temat zaburzeń w zakresie uczenia się języka (Raising Awareness of Language Learning Impairments, w skrócie RALLI). W ramach tej kampanii na You Tube zamieszczane są krótkie filmy wideo, w których specjaliści tłumaczą istotę zaburzeń językowych, w tym SLI, podkreślając ich negatywny wpływ na życie osób nimi dotkniętych. W filmach wypowiadają się także same dzieci z SLI. Zachęcamy do oglądania filmów z RALLI.


http://www.youtube.com/RALLIcampaign

kapital ludzki ibe ee ue

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego