organizator:logo-ibe       pani prezydent

linia blue

partnerzy:logo blue

logo um  logo pion logouj logotyp uw kolor  czd-logo  ptl logo  ptp logo  log1 swps logo  pl-pion-kolor

 

08.07.2012 - dzień czwarty

mwz 1997

Warsztaty Hanen Centre – prowadzenie Janice Greenberg


Kolejny, ostatni już dzień konferencji rozpoczął się jak zawsze punktualnie. Tematem warsztatów HANEN CENTRE prowadzonych przez Janice Greenberg był udział wychowawców we wspieraniu rozwoju językowego małych dzieci. Hanen to organizacja pożytku publicznego  z siedzibą w Toronto. Podczas warsztatów można było dowiedzieć się o działalności centrum Hanen i o różnych strategiach rozwojowych zorientowanych na dzieci.
Hanen działa od połowy lat siedemdziesiątych. Podstawową misją organizacji jest wspieranie rozwoju językowego dzieci. To, co jest szczególne w działalności centrum, to to, że nie pracują z samym dzieckiem, ale z rodzicami i nauczycielami, by zapewnić dzieciom środowisko wspierające naukę języka we wszystkich miejscach, gdzie przebywają, a nie tylko podczas terapii.
Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia filozofii organizacji Hanen i przypomnienia, że dzieci uczą się języka w naturalnym środowisku, podczas codziennych czynności i w interakcjach z ludźmi w najbliższym otoczeniu: podczas zabawy i interakcji społecznych. Hanen organizuje warsztaty dla rodziców i nauczycieli, szkolenia grupowe oraz zindywidualizowane sesje coachingowe. Centrum Hanen zachęca, by na szkolenia przychodzili wszyscy, którzy wchodzą w interakcje z dzieckiem (ojcowie, dziadkowie, a podczas szkoleń prowadzonych w przedszkolu czy szkole nawet kucharka czy kierowca szkolnego autobusu). Badania nad skutecznością metod stosowanych przez Centrum Hanen są przeprowadzane głównie przez Uniwersytet w Toronto.


Następnie zostały przedstawione najbardziej popularne programy Hanen: Do mówienia trzeba dwojga (It takes two to talk) oraz  Kluczowe słowa (Target Words) dla dzieci opóźnionych w rozpoczęciu mówienia, Więcej niż słowa (More Than Words) i Zdolność mówienia (TalkAbility) dla dzieci ze spektrum autyzmu, Lubimy uczyć się mówić (Learning Language and Loving It ) – skierowany dla opiekunów i wychowawców małych dzieci i ABC i dalej (ABC and Beyond ) stymulujący wczesne umiejętności czytania i pisania u dzieci od 3 lat. Dzisiejszy warsztat skupiał się głównie na programie Lubimy uczyć się mówić. Program ten ma trzy aspekty: zapobieganie, interwencja i wzbogacanie.


Omówiono również różne role, w które wchodzi wychowawca podczas swoich godzin pracy. Rola wychowawców jest szczególnie ważna w interakcjach z dziećmi z zaburzeniami językowymi. Tymczasem badania pokazują, że dzieci z zaburzeniami językowymi są często ignorowane lub uzyskują rzadkie odpowiedzi na niewerbalną inicjację komunikacji, co zmniejsza ich szanse na interakcje.


Podczas spotkania Janice Greenberg prezentowała wiele przykładów konkretnych sytuacji społecznych i komunikacyjnych posiłkując się krótkimi filmami wideo. Opowiedziała też, jako przestrogę, historię o chłopcu, który po raz pierwszy poszedł do szkoły, a po powrocie do domu, gdy mama spytała jak mu się podobało, odpowiedział: „Szkoła nie jest taka fajna. Nie umiem czytać, nie umiem pisać, ai w dodatku nie pozwolili mi rozmawiać”.
Kolejną część spotkania JAnice Greenberg rozpoczęła od podkreślenia wpływu różnych stylów konwersacyjnych na interakcję nauczyciel – dziecko. Dziecko i jego strategie komunikacyjne grają dużą rolę w kształtowaniu zachowania nauczyciela wobec niego. Podczas warsztatów prowadząca bardzo często opierała się na filmach wideo by zilustrować swoje przykłady.

 

Następnie omówione zostały kolejne kroki programu Lubimy uczyć się mówić  mające pomóc rozwijać język dziecka. Cechami charakterystycznymi programu były: podążanie za dzieckiem, wydłużanie interakcji, zadawanie otwartych pytań. Następnie przedstawiono efekty programu, które obejmowały nie tylko zdolności językowe dzieci, ale również zauważalną poprawę zachowania w grupie i postęp w zakresie umiejętności społecznych, choć nie są one założonym celem programu. Wynikają natomiast ze zmian zachowania nauczycieli względem dzieci i odpowiedzi dzieci na tę zmianę. Omówiono również różne sposoby, w jakie wychowawca może wchodzić w interakcje z dziećmi, precyzując, które z nich dają pożądane rezultaty.


Ostatnia część warsztatów skupiona była głównie na sposobach pracowania z nauczycielami. Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, jak ważną rolę odgrywa interakcja z dzieckiem i przyzwyczajenie ich do zwracania uwagi na dynamikę tej relacji.

kapital ludzki ibe ee ue

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego